REGULAMIN

 

Krakowskiego Salonu Sztuki

 

 

Krakowski Salon Sztuki to projekt realizowany w przestrzeni społecznej, którego celem jest promocja sztuk wizualnych jako dziedziny kultury. Istotą projektu jest wzmocnienie widzialności sztuk wizualnych poprzez realizację wydarzenia skierowanego do masowego odbiorcy. Formuła wydarzenia jest połączeniem współczesnego formatu i intensywności festiwali z historyczną formułą salonu artystycznego. Krakowski Salon Sztuki to miejskie wydarzenie kulturalne, na które składa się m.in. wystawa aktualnych prac artystów związanych z Krakowem, przyznanie nagród za najciekawsze prace Salonu oraz aukcja dzieł sztuki. W wystawie wezmą udział prace wybrane przez Selekcjonerów Salonu spośród nadesłanych w wolnym naborze zgłoszeń. Spośród prezentowanych na wystawie prac interdyscyplinarne Jury przyzna nagrody dla najciekawszych prac Salonu. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło Medialne Roku, Działanie Roku oraz Grand Prix Salonu. Ponadto jedna nagroda zostanie przyznana przez publiczność w drodze głosowania.

 

§1

ORGANIZATORZY

 

Organizatorami Krakowskiego Salonu Sztuki, zwanego dalej także Salonem są:

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (31-311), przy ul. Wygranej 2, gminna instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040

oraz

Fundacja Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.), z siedzibą w Krakowie (30-103), przy ul. Włóczków 11a/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000238531, NIP: 676 23 00 494; REGON: 120082835,

dalej zwani łącznie Organizatorami.

 

§ 2

CELE I OPIS SALONU

 

 1. Celem Krakowskiego Salon Sztuki jest w szczególności:
 2. a) Szeroka prezentacja i popularyzacja dorobku krakowskiego środowiska artystów sztuk wizualnych.
 3. b) Rozwój publiczności wydarzeń kulturalnych związanych ze sztukami wizualnymi oraz pobudzenie zainteresowania i odpowiedzialności społecznej mieszkańców za kulturotwórcze procesy w Krakowie.
 4. c) Rozwój lokalnego rynku sztuki, krytyki artystycznej oraz prywatnych galerii, a tym samym stworzenie sprawnie działającego ekosystemu sztuk wizualnych w Krakowie.
 5. d) Zwiększenie prestiżu i obecności sztuk wizualnych w przestrzeni społecznej miasta.
 6. e) Realizacja wydarzenia zapewniającego szeroki i bezpośredni dostęp do publicznego wsparcia dla szerokiej grupy twórców oraz wydarzenia skierowanego do szerokiej grupy odbiorców.
 7. Krakowski Salon Sztuki polega między innymi na zorganizowaniu wystawy dzieł sztuki w celu promocji sztuk wizualnych jako dziedziny kultury oraz wybraniu spośród wystawionych prac najciekawszych, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.
 8. Krakowski Salon Sztuki trwa od 7 czerwca do 24 listopada 2019 roku, z tym, że sama wystawa będzie miała miejsce w przestrzeni Pałacu Sztuki pod adresem plac Szczepański 4, 31-011 Kraków, w dniach 15-24 listopada 2019 roku.
 9. Kategorie, w których zostaną przyznane nagrody w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki to:
 10. a) Obraz Roku,
 11. b) Obiekt Roku,
 12. c) Dzieło Medialne Roku,
 13. d) Działanie Roku,
 14. e) Grand Prix Salonu,
 15. f) Nagroda Publiczności,

z tym, że powyższe kategorie mają charakter poglądowy, Organizatorzy zastrzegają, że Jury Salonu ma dowolność w zakwalifikowaniu pracy z Salonu do danej kategorii.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W Krakowskim Salonie Sztuki mogą brać udział osoby fizyczne, zwane dalej Artystami/Artystkami, które w momencie złożenia Formularza Zgłoszeniowego będą pełnoletnie oraz będą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza warunkiem pełnoletności, Salon nie ma ograniczenia wiekowego dla Artystów/Artystek.
 2. Prace zgłaszane do udziału w Salonie mogą być wykonywane indywidualnie bądź w kolektywach lub grupach artystycznych.
 3. Udział w Salonie jest bezpłatny, co oznacza, że Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za udział Artystów/Artystek w Krakowskim Salonie Sztuki, ale również Artyści/Artystki nie otrzymują z tytułu udziału w Salonie honorariów ani pokrycia kosztów, m.in. dojazdu, pobytu, ubezpieczenia pracy, transportu pracy itp.
 4. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu audiowizualnego czy innych urządzeń potrzebnych do wystawienia zgłoszonej do Salonu pracy, jeżeli praca ta jest nierozłącznie związana ze specyficznymi cechami takiego urządzenia, w szczególności jego wymogami technicznymi, parametrami, określoną wielkością itp., chyba że w drodze osobistych ustaleń z Artystą/Artystką Organizatorzy postanowią inaczej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zobowiązania Artysty/Artystki do zapewnienia w pełni sprzętu niezbędnego do ekspozycji pracy o charakterze intermedialnym czy performatywnym pod rygorem wykluczenia z Salonu.
 5. Krakowski Salon Sztuki adresowany jest do Artystów/Artystek związanych z szeroko pojętym środowiskiem krakowskim (np. urodzonych w Krakowie, zamieszkałych w Krakowie, absolwentów/ek lub studentów/ek krakowskich uczelni artystycznych, osób realizujących w środowisku krakowskim swoje artystyczne projekty, niezależnie od wieku, wykształcenia (młodych, emerytowanych, profesjonalnych, amatorów i twórców naiwnych), uprawiających szeroko rozumiane sztuki wizualne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja, obiekt, fotografia, sztuka performance, wideo, prace intermedialne itp.
 6. Technika i tematyka prac jest dowolna.
 7. Do Salonu można zgłaszać prace wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r., niezależnie od tego, czy prace były wcześniej wystawiane publicznie.
 8. Każdy Artysta/Artystka może zgłosić maksymalnie trzy prace. Przy zgłoszeniu elektronicznym strona internetowa automatycznie wygeneruje maksymalnie trzy zgłoszenia w ramach jednego formularza (po zaznaczeniu ich liczby w odpowiednim oknie). W razie zgłoszenia w wersji papierowej Artysta/Artystka zobowiązany/a jest wypełnić formularz papierowy, wykazując w nim maksymalnie 3 (trzy) prace. Kolektyw bądź grupa artystyczna mogą zgłosić do udziału w Salonie jedną pracę. Zgłoszenie pracy wykonanej przez Artystę/Artystkę w ramach kolektywu lub grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Salonu pracy indywidualnej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4

ZASADY ZGŁOSZENIA DO KRAKOWSKIEGO SALONU SZTUKI

 

 1. W celu wzięcia udziału w Krakowskim Salonie Sztuki Artysta/Artystka dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie on-line formularza za pośrednictwem strony internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub poprzez odręczne wypełnienie drukowanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego w Galerii F.A.I.T. przy ul. Ujejskiego 2a w Krakowie oraz w wybranych instytucjach kultury w Krakowie.
 2. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać od 7 czerwca 2019 roku do 28 lipca 2019 r., z zastrzeżeniem, że formularze w wersji papierowej należy doręczyć na adres: Fundacja Artyści Innowacja Teoria F.A.I.T., ul. Ujejskiego 2a, 30-102 Kraków – osobiście lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (formularz w wersji papierowej) lub data wysłania formularza przez stronę internetową www.krakowskisalonsztuki.pl, jaką strona ta zarejestrowała w momencie przesyłania formularza (formularz w wersji elektronicznej).
 3. Artyści/Artystki na etapie złożenia formularza zgłoszeniowego nie przesyłają oryginalnych prac do Organizatorów.
 4. Artysta/Artystka w formularzu zgłoszeniowym podaje: swoje dane osobowe, krótki biogram w którym wskazuje relacje z Krakowem, opis zgłaszanych prac według wytycznych wskazanych w formularzu, swój portret, reprodukcje/dokumentacje prac, przy czym biogram i portret będą służyły jako wizytówka Artysty /Artystki w katalogu wystawy i w ramach innych działań promocyjnych i informacyjnych, a ich treść i forma nie ma wpływu na ocenę zgłoszenia.
 5. Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w wersji drukowanej Artysta/Artystka zobowiązany/a jest dostarczyć barwne reprodukcje/dokumentacje zgłaszanych prac oraz portret w postaci wydrukowanych fotografii lub zapisanych w formie cyfrowej na płycie CD/DVD.
 6. W razie zgłoszenia elektronicznego reprodukcje/dokumentacje prac oraz portret, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny zostać przesłane, jako załącznik, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line.
 7. Specyfikacja dla plików graficznych na płycie CD/DVD oraz w formularzu zgłoszeniowym on-line: format JPG o rozdzielczości minimum 300 dpi oraz wielkości maksymalnej 1800 × 1800 pikseli i wielkości minimalnej 1200 × 800 pikseli w przypadku reprodukcji prac lub format PDF w przypadku dokumentacji kilkustronicowych, plik w obydwu przypadkach nie powinien być większy niż 10MB.
 8. W przypadku pracy o charakterze intermedialnym lub performatywnym w formularzu zgłoszeniowym Artysta/Artystka zobowiązany/a jest dodatkowo zawrzeć szczegółowy opis pracy wraz z wymiarami, dokumentacją fotograficzną z realizacji, pełną specyfikacją sprzętu potrzebnego do ekspozycji pracy – ilościową i jakościową, wraz z parametrami, wymogami technicznymi sprzętu itp. Artysta powinien dołączyć do formularza pliki, o których mowa w ust. 5 bądź ust. 7 powyżej lub ust. 9 poniżej, w zależności w jakiej formie składa formularz zgłoszeniowy (fotografie lub film opisujące/dokumentujące pracę).
 9. Pliki filmowe mogą być przekazywane bądź w formie podania linku do strony/dysku internetowego, gdzie zostały zapisane oraz hasła dostępu w formularzu zgłoszeniowym on-line (opcjonalnie), w razie zgłoszenia on-line, bądź na płycie CD/DVD w formatach mp4 lub avi w przypadku zgłoszenia listowego.
 10. Materiały nadesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym nie będą zwracane Artyście/Artystce po zakończeniu Salonu (nie dotyczy prac konkursowych).

 

§ 5

KWALIFIKACJA PRAC DO KRAKOWSKIEGO SALONU SZTUKI ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Kwalifikacja prac do Salonu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.
 2. a) Weryfikacja formalno-techniczna według zasad określonych w § 4 Regulaminu.
 3. b) Wybór prac spośród nadesłanych zgłoszeń przez Selekcjonerów Salonu: Arkadiusza Półtoraka – krytyka i kuratora, Annę Sasnal – reżyserkę i scenarzystkę oraz Magdalenę Kownacką – historyka sztuki i Gawła Kownackiego – artystę, przedstawicieli Fundacji Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.) z siedzibą w Krakowie, według kryteriów takich jak: walory artystyczne pracy, oryginalność lub adekwatność warsztatu artystycznego do podejmowanego w pracy tematu, interpretacja tematu pracy.
 4. Selekcjonerzy w okresie do ogłoszenia listy zaproszonych do udziału w Salonie Artystów/Artystek mogą zwrócić się do wybranych Artystów/Artystek z propozycją organizacji wizyty studyjnej w pracowni, w szczególności w razie trudności w ocenie pracy na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz opisu.
 5. Selekcjonerzy, po weryfikacji formalno-technicznej, wybiorą prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki w dniach 15–24 listopada 2019 roku.
 6. Liczba eksponowanych w ramach Salonu prac zależna jest od poziomu nadesłanych zgłoszeń.
 7. Jury Salonu, w skład którego wejdą osobowości kultury oraz artyści różnych dziedzin sztuki, tj. teatru, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, filmu, a także publiczność Salonu, spośród prac zgłoszonych do Salonu i wybranych przez Selekcjonerów, przyzna nagrody dla najciekawszych prac w kategoriach wskazanych w § 6 ust. 2 Regulaminu, na podstawie kryteriów wskazanych w ust. 1 pkt b) powyżej.
 8. Decyzje Selekcjonerów oraz Jury Konkursu są ostateczne oraz nieodwołalne.
 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odrzucenia prac konkursowych na każdym etapie organizacji Salonu, bez podawania przyczyny.
 10. Informacja o zakwalifikowaniu prac do Krakowskiego Salonu Sztuki, wybranych zgodnie z ust. 1 pkt a) i b) powyżej, zostanie przesłana Artystom/Artystkom drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz zostanie opublikowana na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl, w terminie do dnia 2 września 2019 roku.
 11. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki (zgodnie z ust. 1 pkt a) i b) powyżej) zobowiązani są dostarczyć wybrane przez Selekcjonerów prace na adres: Pałac Sztuki, plac Szczepański 4, 31-011 Kraków w terminie od dnia 3 do dnia 4 listopada 2019 r. w godzinach od 11.00 do 18.00 (liczy się data faktycznego dostarczenia pracy do Organizatora) pod rygorem wykluczenia z Salonu. Organizatorzy mogą odrębnie ustalać z Artystami/Artystkami konkretne terminy oraz godziny dostarczenia prac.
 12. Dostarczone prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji i opatrzone metryką z następującymi danymi: imię i nazwisko Artysty/Artystki, tytuł pracy, technika, wymiary, data powstania pracy. Dostarczone prace powinny być zabezpieczone w odpowiednich opakowaniach, możliwych do zapakowania zwrotnego. Odbiór prac dostarczonych Organizatorowi zostanie poprzedzony spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, w razie nadesłania prac Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego spisania protokołu w przypadku, gdy Artysta/Artystka dostarczy pracę w sposób inny niż osobiście bądź przez upoważnionego przedstawiciela.
 13. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia pracy na czas transportu i wystawy ponosi wyłącznie Artysta.
 14. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu lub w czasie wystawy, jeżeli nie powstały one z winy lub rażącego niedbalstwa Organizatorów.
 15. Organizatorzy zapewniają przestrzeń wystawienniczą, montaż i demontaż prac w trakcie trwania wystawy oraz podstawowe wsparcie techniczne. O sposobie ekspozycji poszczególnych prac decydują reprezentanci Organizatorów odpowiedzialni za aranżację wystawy, działając w porozumieniu z autorami prac, jednak ostateczna decyzja co do sposobu ekspozycji i montażu należy do Organizatorów.
 16. Odbiór prac, które nie wzięły udziału w aukcji lub nie zostały w ramach aukcji sprzedane nastąpi po zakończeniu Salonu. Artysta/Artystka zobowiązuje się do odebrania prac osobiście lub poprzez upoważnionego pisemnie przedstawiciela, w nieprzekraczalnym terminie w dniach 27 do 28 listopada 2019 r. godzinach 11.00–18.00, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór prac nastąpi w Pałacu Sztuki, plac Szczepański 4, 31-011 Kraków. Organizatorzy mogą odrębnie ustalać z Artystami/Artystkami konkretne terminy oraz godziny odbioru prac.
 17. W przypadku nieodebrania pracy i niepoinformowania Organizatorów o niemożliwości jej odbioru w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn, prace nieodebrane mogą zostać przesłane do Artystów/Artystek na ich koszt.

 

§ 6

NAGRODY

 1. Spośród prac eksponowanych na wystawie w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki Jury wyłoni najciekawsze prace, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.
 2. Nagrody pieniężne (dalej jako „Nagrody”) przyznawane będą w następujących kategoriach i wysokościach:

a) Obraz Roku – 6000 PLN,

b) Obiekt Roku – 6000 PLN,

c) Dzieło Medialne Roku – 6000 PLN,

d) Działanie Roku – 6000 PLN,

e) Nagroda Publiczności – 6000 PLN,

f) Grand Prix Salonu – dla najlepszej pracy wystawy – w wysokości 20000 PLN.

 

 1. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. kwota Nagrody zostanie pomniejszona o wartość zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nagrody, z wyjątkiem Nagrody Publiczności, zostaną przyznane przez Jury.
 3. Jury ma prawo nie przyznać żadnej nagrody w danej kategorii, uwzględniając poziom nadesłanych prac. W takim przypadku w ramach Nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej nagrody pieniężnej w innej kategorii, według decyzji Jury. Dopuszcza się także przyznawanie dodatkowych wyróżnień, nie mających formy pieniężnej.
 4. Nagroda publiczności zostanie przyznana przez publiczność Krakowskiego Salonu Sztuki w drodze głosowania (karty do głosowania dostępne będą na terenie wystawy).
 5. Nagrody zostaną ogłoszone 23 listopada 2019 roku oraz opublikowane na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl.
 6. Artyści/Artystki uczestniczący/e w Salonie mają zapewnioną możliwość osobistego uczestnictwa w gali wręczenia nagród Krakowskiego Salonu Sztuki.
 7. Nagrody zostaną wypłacone Artystom/Artystkom wybranym przez Jury, tj. wskazanym przez Jury w protokole z obrad, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Salonu, w drodze przelewu bankowego, pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Artystę/Artystkę danych identyfikacyjnych niezbędnych do dokonania przelewu oraz do wywiązania się przez Organizatorów z zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych. Organizatorzy poinformują Artystę/Artystkę o rodzaju koniecznych do przekazania danych indywidualnie.

 

§ 7

OŚWIADCZENIA

 

 1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Artystę/Artystkę jest równoznaczne z:
 2. a) zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Krakowskim Salonie Sztuki;
 3. b) zgodą na powierzenie pracy zakwalifikowanej do udziału w Salonie Organizatorom na czas trwania wystawy w celu jej publicznej prezentacji, w okresie od momentu dostarczenia pracy do momentu jej odbioru, zgodnie z § 5 Regulaminu;
 4. c) udzieleniem Organizatorom Krakowskiego Salonu Sztuki nieodpłatnie, bezterminowo oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej zgody na wykonanie oraz wykorzystanie reprodukcji prac oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszonej pracy konkursowej we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie tej reprodukcji, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Salonem w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki oraz związanej z nim działalności Organizatorów, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym i informacyjnym;
 5. d) oświadczeniem Artysty/Artystki, że złożona przez niego praca konkursowa oraz wszystkie jej części składowe są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Artysta/Artystka zobowiązuje się również, że do chwili zakończenia wystawy w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona żadnych ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych, które uniemożliwiłyby Artyście/Artystce uczestniczenie w Salonie, w szczególności uniemożliwiłyby ekspozycję pracy na wystawie;
 6. e) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Artysty/Artystki, a także jego wizerunku, głosu do celów związanych z organizacją czy przeprowadzeniem Krakowskiego Salonu Sztuki, zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie Polski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
 7. f) wyrażeniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na publikację portretu oraz informacji biograficznych o Artyście/Artystce przekazanych przez Artystę/Artystkę lub zaakceptowanych przez niego treści biograficznych przygotowanych przez Organizatorów oraz z udzieleniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do publikacji ww. materiałów przekazanych Organizatorom przez Artystę/Artystkę, z prawem do udzielania dalszych zgód i dalszych licencji oraz z tak samo określonym prawem do wykonywania praw zależnych do tychże materiałów, wiążących się z możliwością ich redagowania czy skrócenia, stosownie do potrzeb Organizatorów, bez wpływu na zawarte w nich informacje o Artyście/Artystce, do wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Salonem w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki oraz związanej z nim działalności Organizatorów, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym.
 8. Podanie danych osobowych przez Artystę/Artystkę jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla uczestnictwa w Krakowskim Salonie Sztuki. Artysta/Artystka ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawiania. Dane osobowe Artysty/Artystki Salonu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w związku z realizacją czy organizacją Salonu, w tym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu publicznego podania informacji o uczestnictwie w wystawie realizowanej w ramach Salonu, informacji o przyznanej nagrodzie czy publicznego podania imienia i nazwiska Artysty/Artystki lub pseudonimu, a także jego wizerunku, głosu, tytułu, techniki wykonania, wymiarów i daty powstania pracy prezentowanej w ramach Salonu, czy też w celu przeprowadzenia aukcji, o ile Artysta/Artystka zdecyduje się na sprzedaż swojej pracy na aukcji, o której mowa w § 8 poniżej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz praw Artystów i Artystek z tym związanych zawarte są w Polityce prywatności zawartej w § 9 poniżej.
 9. Administratorem danych osobowych Artysty/Artystki będzie Krakowskie Biuro 
 10. Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040. Dane osobowe Artystów i Artystek zostaną powierzone do przetwarzania Współorganizatorowi Konkursu – Fundacji Artyści Innowacja Teoria z siedzibą w Krakowie, ul. Włóczków 11a/10 30-103 Kraków.

 

§ 8

AUKCJA

 1. W ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostanie przeprowadzona aukcja, której przedmiotem będzie sprzedaż dzieł sztuki prezentowanych w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki.
 2. Udział w aukcji jest nieobowiązkowy.
 3. Do aukcji zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które zostaną wyłonione przez Selekcjonerów do wystawy, zgodnie z par. 5 powyżej.
 4. Artysta/Artystka, którego/której praca została wyselekcjonowana do ekspozycji na wystawie, może zadeklarować udział w aukcji, polegający na tym, iż Organizatorzy w imieniu Artysty/Artystki przeprowadzą aukcję zgłoszonej do Salonu pracy. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Artyście/Artystce w korespondencji informującej o zakwalifikowaniu pracy do wystawy w ramach Salonu.
 5. Artysta/Artystka zgłaszający/a chęć udziału w aukcji, którego/której praca została wybrana przez Selekcjonerów do wystawy, zobowiązany/a będzie do zawarcia z Organizatorami osobnej umowy na przeprowadzenie sprzedaży pracy Artysty/Artystki w ramach aukcji.
 6. W umowie na przeprowadzenie aukcji pracy Artysta/Artystka w szczególności zobowiązany/a będzie m.in. zadeklarować wartość, która stanowić będzie minimalną cenę sprzedaży dla zgłoszonej do Salonu pracy oraz zostaną ustalone pozostałe istotne warunki sprzedaży pracy.
 7. Przychody z aukcji będą podzielone w następujący sposób: 50% uzyskanej ceny sprzedaży pracy, po odliczeniu zobowiązań publicznoprawnych, zostanie przekazane Artyście/Artystce, 50% uzyskanej ceny sprzedaży pracy, po odliczeniu zobowiązań publicznoprawnych, zostanie w rękach Organizatorów, którzy przeznaczą je na działania zmierzające do promocji sztuk wizualnych w Krakowie.
 8. Szczegółowy regulamin aukcji stanowił będzie osobny dokument.

 

§ 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, gminną instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, jako Administratora, zwane dalej Biurem oraz Fundację Artyści Innowacja Teoria z siedzibą w Krakowie, ul. Włóczków 11a/10 30-103 Kraków wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000238531, REGON: 120082835 NIP 6762300494, zwaną dalej Fundacją, której Biuro powierzy przetwarzanie danych osobowych.

 1. W Biurze wyznaczony jest inspektor ochrony danych, Pan Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres Biura: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, z dopiskiem w temacie e-maila lub na kopercie, lub na piśmie: „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Fundacją poprzez adres e-mail: biuro@krakowskisalonsztuki.pl lub pisemnie na adres Fundacji: ul. Włóczków 11a/10 30-103 Kraków, z dopiskiem w temacie e-maila lub na kopercie, lub na piśmie „Ochrona Danych Osobowych”.
 3. Artysta/Artystka wskazuje w formularzu zgłoszeniowym do Salonu następujące dane: imię i nazwisko, pseudonim, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, biogram uwzględniający relacje Artysty/Artystki z Krakowem, portret, tytuł, technikę wykonania, rok powstania oraz wymiary pracy wizualnej zgłaszanej do Salonu, ponadto Artysta/Artystka na późniejszym etapie konkursu Krakowski Salon Sztuki może być zobowiązany do podania dodatkowo adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, numeru PESEL, NIP, innych danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z konkursu przez Organizatorów (m.in. zobowiązań podatkowych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach i w zakresie związanym z udziałem w Konkursie na podstawie wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu związanym z udziałem, organizacją, realizacją konkursu Krakowski Salon Sztuki (w szczególności do: dokonania oceny i selekcji prac zgłoszonych na wystawę w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki, przekazania pracy na wystawę i jej zwrotu, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu publicznego ogłoszenia wyników Salonu (w tym publicznego udostępnienia imienia, nazwiska i/lub pseudonimu Artysty/Artystki, tytułu, techniki wykonania, wymiarów i roku powstania pracy, wizerunku nagrodzonego Artysty/Artystki) wręczenia nagrody, wypełnienia obowiązków publicznoprawnych – podatkowych), przeprowadzenia aukcji prac, sprzedaży pracy i dokonania rozliczenia z Artystą/Artystką lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane określone w pkt. 3 powyżej);
  3. w celu niezbędnym do wykonania umowy, w tym w celach informacyjnych dotyczących Krakowskiego Salonu Sztuki – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (spośród danych wskazanych w pkt 3 powyżej wyłącznie następujące dane: imię, nazwisko, pseudonim Artysty, tytuł pracy, opis pracy, wizerunek Artysty);
  4. w celach archiwalnych w interesie publicznym, jak również w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dane określone w pkt. 3 powyżej).
 5. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Krakowskim Salonie Sztuki, który odbędzie się w dniach od 30 maja do 24 listopada 2019 roku, w Pałacu Sztuki, przy pl. Szczepańskim, w Krakowie.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi związane z organizacją Krakowskiego Salonu Sztuki.
 7. Fundacja i Biuro będą przetwarzać dane Artysty przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe laureatów Krakowskiego Salonu Sztuki (Artystów/Artystek, których prace wizualne zostały nagrodzone lub wyróżnione) mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 6 lat do celów informacyjnych, promocyjnych Krakowskiego Salonu Sztuki lub dotyczących działalności Organizatorów, w tym archiwalnych czy sprawozdawczości.
 8. Artysta/Artystka udostępniający/a dane osobowe ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
  2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Fundacja i Biuro nie będą mogły przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Artystę/Artystkę, chyba że wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  5. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż Artysta/Artystka ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację lub Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Artysta/Artystka uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy.
 3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Marta Bryś – przedstawiciel Organizatorów ds. kontaktów z Artystami, e-mail: biuro@krakowskisalonsztuki.pl.
 4. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) ani nie jest loterią/grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 t.j.).