REGULAMIN KONKURSU „OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY”

odbywającego się w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki
Krakowski Salon Sztuki to projekt realizowany w przestrzeni społecznej, którego celem jest promocja sztuk wizualnych jako dziedziny kultury. Istotą projektu jest wzmocnienie widzialności sztuk wizualnych poprzez realizację wydarzenia skierowanego do masowego odbiorcy. Formuła wydarzenia jest połączeniem współczesnego formatu i intensywności festiwali z historyczną formułą salonu artystycznego. Krakowski Salon Sztuki to cykliczne miejskie wydarzenie kulturalne, na które składa się m.in. konkurs z nagrodami, wystawa aktualnych prac artystów związanych z Krakowem oraz aukcja dzieł sztuki.

Tegoroczna edycja Krakowskiego Salonu Sztuki (zwanego dalej Salonem) odbędzie się w zmodyfikowanej formule, w związku z pandemią Covid 19 oraz jej druzgocącymi skutkami, uderzającymi wprost w ekosystem kultury. Nie odbędzie się wystawa i aukcja dzieł sztuki. Główną aktywnością Krakowskiego Salonu Sztuki 2020 będzie Konkurs „Obraz Nędzy i Rozpaczy”. Celem konkursu jest przyznanie i wypłacenie Nagród Osobom i Miejscom związanym z Krakowem i działającym w polu sztuk wizualnych. Powołana zostanie Komisja ds. Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy, która w swoich kompetencjach będzie miała wybór Laureatów Salonu oraz stanie się głosem środowiska, które do tej pory nie miało swojej żadnej formalnej reprezentacji, która mogłaby zostać wysłuchana w tworzeniu długofalowych strategii czy polityk kulturalnych miasta.

                                                                         
§1 DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Organizator – Organizatorami Konkursu w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zwanymi łącznie Organizatorami jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (30-311), przy ul. Wygranej 2, gminna instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040 oraz Fundacja Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.), z siedzibą w Krakowie (30-103), przy ul. Włóczków 11a/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000238531, NIP: 676 23 00 494; REGON: 120082835.

Konkurs – Przedmiotowy Konkurs „Obraz Nędzy i Rozpaczy” będący integralną częścią Krakowskiego Salonu Sztuki 2020, organizowany i prowadzony na zasadach opisanych
w niniejszym Regulaminie, którego Laureatami są Osoby i Miejsca.

Zgłoszenie – zbiór danych i Dzieło nadesłane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.

Dzieło – chroniony przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych utwór rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, wytworzony nie wcześniej niż 01 stycznia 2019 r., który odnosi się lub może być interpretowany przez tytułowe hasło Konkursu i zostanie przesłany przez Uczestnika za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.

Formularz Zgłoszeniowy – interaktywny plik dostępny na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik wysyła Zgłoszenie, podając wymagane dane. Rzeczony Formularz udostępniony jest także na ww. stronie internetowej w wersji pdf z możliwością pobrania, wydrukowania i wypełniania, a następnie do przesłania pocztą tradycyjną.

Osoba – osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konkursie, w potocznym rozumieniu freelancer/freelancerka, czyli osoba która w momencie złożenia Formularza Zgłoszeniowego jest pełnoletnia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych [poza warunkiem pełnoletności nie ma ograniczenia wiekowego]. Ponadto jest związana z szeroko pojętym artystycznym środowiskiem krakowskim [np. urodziła się w Krakowie, mieszka w Krakowie, jest absolwentem/ką lub studentem/ką krakowskich uczelni artystycznych, realizuje w środowisku krakowskim swoje artystyczne projekty – niezależnie od wykształcenia], uprawia szeroko rozumiane sztuki wizualne jako artysta/ka, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja, obiekt, fotografia, sztuka performance, wideo, prace intermedialne itp., lub jako kurator/kuratorka, krytyczka/krytyk, teoretyczka/teoretyk realizuje Dzieła w formie tekstów krytycznych lub teoretycznych, wystaw itp. Grupy artystyczne lub kolektywy nieposiadające osobowości prawnej mogą uczestniczyć w Konkursie jedynie w charakterze i w kategorii Osób, przy czym o wykonaniu grupowym należy poinformować Organizatora w Formularzu Zgłoszeniowym.

Miejsce – podmiot posiadający osobowość prawną [np. fundacja, stowarzyszenie, galeria, którego podstawowym zakresem działalności jest sztuka wizualna oraz ma siedzibą albo dominującą działalność prowadzi w Krakowie. Określenie Miejsce nie musi odnosić się do lokalu, w którym realizowana jest działalność.
Uczestnik – Osoba lub Miejsce biorące udział w Konkursie.

Laureat – Osoba lub Miejsce, wyłonione spośród Uczestników Konkursu przez Komisję ds. Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy (zespół ekspertów reprezentujących szerokie spectrum środowiska sztuk wizualnych związanych z Krakowem, powołany przez Organizatora). Liczbę członków i skład Komisji określa Organizator.

Nagroda – świadczenie pieniężne, jakie Organizator przyznaje Laureatom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin – niniejszy dokument.

§2 CELE KONKURSU
Celem Konkursu, będącego integralną częścią Krakowskiego Salonu Sztuki 2020 jest w szczególności:
a) przyznanie i wypłacenie Nagród dla freelancerów, osób samozatrudnionych, organizacji i miejsc prowadzących działalność artystyczną związaną ze sztukami wizualnymi, a jednocześnie nie będącymi jednostkami samorządu terytorialnego, czy samorządowymi instytucjami kultury;
b) kontynuowanie działań mających na celu integrację środowiska, wymianę wiedzy
i doświadczeń;
c) promocja lokalnych twórców – prezentacja sylwetek i twórczości Laureatów;
d) zbudowanie podstaw dla długofalowej pracy nad rozwiązaniami z zakresu polityki kulturalnej miasta dla lokalnego środowiska artystycznego sztuk wizualnych – powołanie Komisji ds. Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy złożonej z ekspertów i liderów opinii, stanowiącej ciało doradcze i zespół pracujący nad realnymi rozwiązaniami dla miasta w zakresie wspierania ekosystemu kultury i sztuk wizualnych w Krakowie. Komisja zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie „Obraz Nędzy i Rozpaczy” w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki mogą brać udział:
a) Osoby
b) Miejsca
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny, co oznacza, że Organizator nie pobiera żadnych opłat za udział Uczestników w Konkursie, ale również Uczestnicy nie otrzymują z tytułu udziału w Konkursie honorariów ani pokrycia jakichkolwiek kosztów wytworzenia czy przygotowania Dzieła.
3. Konkurs adresowany jest do Uczestników związanych z szeroko pojętym środowiskiem krakowskim
4. Technika, forma zapisu Dzieła czy medium są dowolne. Dzieło winno odnosić się do tytułu Konkursu lub poprzez ów tytuł móc być interpretowane.
5. Do Konkursu można zgłaszać Dzieła wykonane nie wcześniej niż 01 stycznia 2019 r., niezależnie od tego, czy były one wcześniej wystawiane publicznie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno Dzieło. Kolektyw/grupa artystyczna mogą zgłosić do udziału w Konkursie jedno Dzieło. Zgłoszenie Dzieła wykonanego przez Uczestnika w ramach kolektywu/grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Konkursu Dzieła indywidualnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem, że będzie to inne Dzieło niż to zgłoszone przez kolektyw/grupę artystyczną.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnicy zobowiązani są o udzielenie zgód i oświadczeń zawartych w Formularzu Zgłoszenia. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, udzielanymi zgodami i skutkami ich nieudzielenia zawarte zostały w § 7 poniżej.

§ 4 ZASADY ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie on-line Formularza Zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl, lub wydrukowania pobranego ze strony www.krakowskisalonsztuki.pl formularza, wypełnienia go i przesłania za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub dostarczenia go do siedziby Biura osobiście.
2. Formularze Zgłoszeniowe należy nadsyłać/dostarczać od 5 sierpnia 2020 roku do 19 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że Formularze w wersji papierowej należy doręczyć na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków z dopiskiem „KONKURS „Obraz nędzy i rozpaczy” w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki”, za pośrednictwem poczty.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego [formularz w wersji papierowej] lub data wysłania formularza przez stronę internetową www.krakowskisalonsztuki.pl, jaką strona ta zarejestrowała w momencie przesyłania Formularza Zgłoszeniowego [formularz w wersji elektronicznej]. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą weryfikowane w ramach Konkursu.
3. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym podaje:
a) OSOBA – imię, nazwisko, pseudonim [jeśli posiada] lub nazwę kolektywu/grupy artystycznej, krótki biogram, w którym wskazuje relacje z Krakowem, lub krótki opis dotychczasowej działalności, opis Dzieła [według wytycznych wskazanych w formularzu], swój portret, reprodukcję/dokumentację zgłaszanego Dzieła, przy czym załączone materiały będą służyły także jako wizytówka Uczestnika w ramach innych działań promocyjnych i informacyjnych Konkursu oraz Salonu.
b) MIEJSCE – nazwę, adres siedziby, KRS, NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, krótki opis dotychczasowej działalności, w którym wskazuje swoje związki z Krakowem, opis Dzieła [według wytycznych wskazanych w formularzu], plik graficzny stanowiący wizytówkę MIEJSCA (logo, wybrane zdjęcie identyfikujące Uczestnika itp.), reprodukcję/dokumentację zgłaszanego Dzieła, przy czym załączone materiały będą służyły także jako wizytówka Uczestnika w ramach innych działań promocyjnych i informacyjnych Konkursu oraz Salonu.
4. Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w wersji drukowanej Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć barwne reprodukcje/dokumentacje zgłaszanego Dzieła oraz portret/wizualną wizytówkę w postaci wydrukowanych fotografii lub zapisanych w formie cyfrowej na płycie CD/DVD za pośrednictwem poczty.
5. W razie zgłoszenia elektronicznego reprodukcję/dokumentację Dzieła oraz portret, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny zostać przesłane jako załącznik za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line.
6. Specyfikacja dla plików graficznych na płycie CD/DVD oraz w Formularzu Zgłoszeniowym on-line: format JPG o rozdzielczości minimum 300 dpi oraz wielkości maksymalnej 1800 × 1800 pikseli i wielkości minimalnej 1200 × 800 pikseli w przypadku reprodukcji prac lub format PDF w przypadku dokumentacji kilkustronicowych lub tekstowych, plik w obydwu przypadkach nie powinien być większy niż 10 MB.
7. W przypadku Dzieła o charakterze intermedialnym lub performatywnym w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik zobowiązany jest dodatkowo zawrzeć szczegółowy opis Dzieła wraz z wymiarami, dokumentacją fotograficzną z realizacji. Uczestnik powinien dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego pliki, o których mowa w ust. 5 bądź ust. 6 powyżej lub ust. 8 poniżej, w zależności w jakiej formie składa Formularz Zgłoszeniowy (fotografie lub film opisujące/dokumentujące Dzieło).
8. Pliki filmowe mogą być przekazywane bądź w formie podania linku do strony/dysku internetowego, gdzie zostały zapisane oraz hasła dostępu w Formularzu Zgłoszeniowym on-line (opcjonalnie), w razie zgłoszenia on-line, bądź na płycie CD/DVD w formatach mp4 lub avi w przypadku zgłoszenia listowego.
9. Materiały nadesłane wraz z Formularzem Zgłoszeniowym nie będą zwracane Uczestnikowi po zakończeniu Konkursu.

 
§ 5 KWALIFIKACJA PRAC DO KRAKOWSKIEGO SALONU SZTUKI ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA
1. Kwalifikacja Dzieł do Konkursu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach:
a) weryfikacja formalno-techniczna według wymogów określonych w § 4 Regulaminu.
b) wybór Dzieł spośród prawidłowo przesłanych Zgłoszeń przez Komisję.
2. Komisja może zwrócić się do wybranych Uczestników z propozycją organizacji wizyty studyjnej bądź innej formy dodatkowego kontaktu, w szczególności w razie trudności w ocenie Dzieła na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz opisu.
3. Decyzje Komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odrzucenia prac konkursowych na każdym etapie organizacji Konkursu bez podawania przyczyny.
5. Informacja o wyborze Laureatów i Nagrodzonych Dzieł w ramach Konkursu, wybranych zgodnie z ust. 1 pkt a) i b) powyżej, zostanie przesłana Uczestnikom drogą elektroniczną na podane w Formularzu Zgłoszeniowym adresy e-mail oraz zostanie opublikowana na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl.

§ 6 NAGRODY
1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Komisja wyłoni najciekawsze Dzieła, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne. Wybierając Dzieła, Komisja kierować się będzie: walorami artystycznymi Dzieła, oryginalnością lub adekwatnością warsztatu artystycznego do podejmowanego w Dziele tematu, interpretacją tytułu Konkursu.
2. Nagrody pieniężne (dalej jako „Nagrody”) przyznawane będą w następujących kategoriach i wysokościach:
a) Osoba Roku – 20 równorzędnych nagród w wysokości 3.500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto 00/100) każda;
b) Miejsce Roku – 3 równorzędne nagrody w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto 00/100) każda.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 2 powyżej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie (tj. w przypadku obowiązku opodatkowania z kwoty Nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%).
4. Komisja ma prawo przyznać mniejszą ilość Nagród w danej kategorii, uwzględniając poziom nadesłanych Dzieł. W takim przypadku w ramach Nagród, o których mowa w ust. 2 powyżej, dopuszcza się przeniesienie puli niewykorzystanych środków z jednej kategorii do drugiej, zachowując jednak pierwotną wysokość kwot poszczególnych Nagród. Dopuszcza się także przyznawanie dodatkowych wyróżnień o charakterze niepieniężnym.
5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona 5 października 2020 roku oraz opublikowana na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl.
6. Uczestnicy Konkursu mają zapewnioną możliwość osobistego uczestnictwa w gali wręczenia Nagród, jeśli możliwe będzie jej zorganizowanie.
7. Nagrody zostaną wypłacone Laureatom wybranym przez Komisję, tj. wskazanym w protokole z obrad, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, w drodze przelewu bankowego, pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Laureata danych identyfikacyjnych niezbędnych do dokonania przelewu oraz do wywiązania się przez Organizatorów z zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych. Organizatorzy poinformują Laureata o rodzaju koniecznych do przekazania danych indywidualnie.

§ 7 OŚWIADCZENIA
1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest równoznaczne z:
a) zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Konkursie;
b) udzieleniem Organizatorom Konkursu nieodpłatnie, bezterminowo oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej zgody na wykonanie oraz wykorzystanie reprodukcji/dokumentacji Dzieła złożonej w formularzu zgłoszeniowym we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie tej reprodukcji, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem oraz Salonem w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Konkursu oraz Salonu oraz związanej z nim działalności Organizatorów, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym i informacyjnym;
c) oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że złożone przez niego Dzieło oraz wszystkie jego części składowe w formularzu zgłoszeniowym są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się również, że do chwili zakończenia Konkursu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona żadnych ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych, które uniemożliwiłyby Uczestnikowi udział w Konkursie, w szczególności uniemożliwiłyby publiczną prezentację Dzieła;
d) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika, a także jego wizerunku, głosu do celów związanych z organizacją czy przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie Polski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
e) wyrażeniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na publikację portretu/wizualnej wizytówki oraz informacji biograficznych / opisu działalności o Uczestniku przekazanych przez Uczestnika lub zaakceptowanych przez niego treści biograficznych przygotowanych przez Organizatorów oraz z udzieleniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej niewyłącznej licencji do publikacji ww. materiałów przekazanych Organizatorom przez Uczestnika, z prawem do udzielania dalszych zgód i dalszych licencji oraz z tak samo określonym prawem do wykonywania praw zależnych do tychże materiałów, wiążących się z możliwością ich redagowania czy skrócenia, stosownie do potrzeb Organizatorów, bez wpływu na zawarte w nich informacje o Uczestniku, do wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Konkursem oraz Salonem w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Konkursu oraz Salonu oraz związanej z nim działalności Organizatorów, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawiania. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w związku z realizacją czy organizacją Konkursu oraz Salonu, w tym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu publicznego podania informacji o uczestnictwie w Konkursie oraz Salonie, informacji o przyznanej nagrodzie czy publicznego podania imienia i nazwiska lub pseudonimu, nazwy Uczestnika, a także jego wizerunku, głosu, tytułu, techniki wykonania, wymiarów i daty powstania Dzieła prezentowanego w ramach Konkursu oraz Salonu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz praw Uczestnika z tym związanych zawarte są w Polityce prywatności zawartej w § 9 poniżej.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040.

§ 8 Z chwilą przesłania Zgłoszenia, Uczestnik:
1) udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z rejestracji audialnej lub audiowizualnej Dzieła – w tym w szczególności jego udostępnienia (bezpłatnego lub płatnego) w postaci materiałów audialnych lub audiowizualnych na platformie zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych administrowanej przez Organizatora, zwanej dalej Platformą.
2) udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z przesłanego w ramach Zgłoszenia Dzieła w całości lub jakiejkolwiek części na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie Dzieła we wszelkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich rodzajach zapisu, w tym w zapisie magnetycznym, cyfrowym, światłoczułym, i przepisywanie utrwaleń zapisów Dzieła na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik, w tym na nośniki zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośniki światłoczułe w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
b) zwielokrotnianie zapisów Dzieła, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego;
c) wymiana nośników, na których Dzieło wykonania utrwalono oraz wprowadzanie zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet w tym on-line, downloading, webcasting, simulcasting, streaming, Internet Pay TV, Internet Free TV, VOD (we wszystkich jego odmianach) oraz udostępnianie zapisów (plików) Audycji użytkownikom korzystającym z takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, w tym w systemie VOD, przez witryny www i portale internetowe, P2P, Platformę i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików; Z WYŁĄCZENIEM MOŻLIWOŚCI ICH UTRWALENIA PRZEZ OSTATECZNEGO UŻYTKOWNIKA W CELU WIELOKROTNEGO ODTWARZANIA;
d) wielokrotne nadawanie Dzieła (w tym w ramach transmisji) za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach, “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp.);
e) użyczania i najmu;
f) zezwalanie na nadawanie Dzieła przez inne podmioty, w tym organizacje telewizyjne, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i platformach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu;
g) publiczne wyświetlanie Dzieła;
h) publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów;
i) publiczne odtwarzanie Dzieła (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
j) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
k) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
2. Organizator uzyskuje prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Dzieła za pośrednictwem Platformy, na wyżej wymienionych polach eksploatacji.
3. Uczestnik zapewni udzielenie Organizatorowi przez uprawnionych współtwórców Dzieła, nieodwołalnego upoważnienia do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła w ramach Platformy oraz podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu publiczności Dzieła za pośrednictwem Platformy.
5. Uczestnik zapewni Organizatorowi prawo do wykorzystywania fragmentów zapisu Dzieła, między innymi w celach promocyjnych, reklamowych, przeglądowych i informacyjnych, w tym przerywania Dzieła reklamami, ogłoszeniami, materiałami sponsorskimi i materiałami promocyjnymi oraz komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystywania całości lub dowolnych fragmentów Dzieła m.in. w celach reklamowych i promocyjnych Platformy, Audycji, Organizatora oraz innych przedsięwzięć związanych z Platformą i Dziełem oraz ich powstaniem, rozpowszechnianiem i dystrybucją.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.
Poniżej przedstawione zostały zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, gminną instytucję kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 351210040, jako Administratora, zwane dalej Biurem oraz Fundację Artyści Innowacja Teoria z siedzibą w Krakowie, ul. Włóczków 11a/10 30-103 Kraków wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000238531, REGON: 120082835 NIP 6762300494, zwaną dalej Fundacją, której Biuro powierzy przetwarzanie danych osobowych.
1. W Biurze wyznaczony jest inspektor ochrony danych, Pan Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres Biura: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, z dopiskiem w temacie e-maila lub na kopercie, lub na piśmie: „Inspektor Ochrony Danych”.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Fundacją poprzez adres e-mail: biuro@krakowskisalonsztuki.pl lub pisemnie na adres Fundacji: ul. Włóczków 11a/10 30-103 Kraków, z dopiskiem w temacie e-maila lub na kopercie, lub na piśmie „Ochrona Danych Osobowych”.
3. Uczestnik wskazuje w Formularzu Zgłoszeniowym do Konkursu następujące dane: imię i nazwisko/nazwę, pseudonim, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, biogram uwzględniający relacje Uczestnika z Krakowem, portret, tytuł, technikę wykonania, rok powstania oraz wymiary pracy wizualnej zgłaszanej do Salonu, ponadto Uczestnik na późniejszym etapie konkursu w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki może być zobowiązany do podania dodatkowo adresu zamieszkania i/lub adresu do korespondencji, numeru PESEL, NIP, innych danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z Konkursu przez Organizatorów (m.in. zobowiązań podatkowych).
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu i udziałem Uczestnika w Konkursie na podstawie wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celach archiwalnych w interesie publicznym, jak również w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dane określone w pkt. 3 powyżej).
5. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi związane z organizacją Krakowskiego Salonu Sztuki. Ponadto dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu w postaci ich imion i nazwisk zostaną udostępnione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez ich publikację w formie wyników Konkursu na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
7. Fundacja i Biuro będą przetwarzać dane Uczestnika przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe Laureatów Konkursu mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 6 lat do celów informacyjnych, promocyjnych Krakowskiego Salonu Sztuki lub dotyczących działalności Organizatorów, w tym archiwalnych czy sprawozdawczości.
8. Uczestnik udostępniający dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Fundacja i Biuro nie będą mogły przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika, chyba że wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
e) przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż Uczestnik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację lub Biuro bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w każdym czasie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na terminowość składania zgłoszeń okoliczności nieleżące po jego stronie.
4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Piotr Żurek – przedstawiciel Organizatorów ds. kontaktów z Artystami, e-mail: biuro@krakowskisalonsztuki.pl.
5. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź.zm.) ani nie jest loterią/grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 t.j.).