Krakowski Salon Sztuki 2019
Aukcja

24 listopada 2019, 17.00

Wystawa
15–24 listopada 2019, 12.00–20.00

Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4, Kraków

zlecenia licytacji:
aukcja@fait.pl
lub poprzez stronę Partnera internetowego aukcji Artinfo.pl:
www.artinfo.pl

informacje na temat obiektów oraz przebiegu licytacji:
+48 798 786 336

 

 

 

Zasady realizacji aukcji regulują zapisy Regulaminu Aukcji. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Organizatorem Aukcji: Fundacją Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.) a Kupującym. Organizator pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy Autorami/Autorkami wstawiającymi obiekty na aukcję a Kupującymi. Warunki aukcji mogą zostać zmienione przez Organizatora poprzez obwieszczenie aukcjonera. Informacje Podstawowe Aukcji Krakowskiego Salonu Sztuki stanowią przewodnik po najważniejszych zasadach przeprowadzania aukcji.

 

Informacje Podstawowe Aukcji Krakowskiego Salonu Sztuki:

I. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Cena wywoławcza pracy została zawarta w katalogu aukcyjnym.

II. Estymacja

Zawarta w katalogu estymacja ceny pracy jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla Kupujących.

III. Cena gwarancyjna

Jest to najniższa kwota, za którą Organizator może sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody Autora/Autorki. Jest równa bądź wyższa od ceny wywoławczej. Cena gwarancyjna jest zawsze niższa od górnej granicy estymacji obiektu zawartej w katalogu aukcyjnym. Jej wysokość jest informacją poufną. Jeżeli cena obiektu uzyskana w drodze licytacji jest niższa od ceny gwarancyjnej, Aukcjoner ogłasza zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

IV. Cena sprzedaży

Jest to cena ostateczna uzyskana na skutek licytacji Obiektu, potwierdzona uderzeniem młotka przez Aukcjonera, które jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a Kupującym, który zaoferował najwyższą kwotę. Do ceny sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Organizatora nie są doliczane opłaty poaukcyjne oraz inne dodatkowe należności z tytułu sprzedaży. Zasady sprzedaży poprzez Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl, regulują zasady licytacji dostępne na stronie artinfo.pl. Jeśli cena wylicytowana jest niższa od ceny gwarancyjnej, zostaje zawarta transakcja warunkowa.

V. Transakcja warunkowa

Transakcja warunkowa zostaje zawarta, jeżeli cena Obiektu uzyskana w drodze licytacji jest niższa od ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta Kupującego do nabycia Obiektu po cenie przez niego wylicytowanej, ale nie jest jeszcze wiążąca ze strony Organizatora. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Organizator zobowiązuje się do podjęcia negocjacji ceny obiektu pomiędzy Autorem/Autorką Obiektu a Kupującym, jednak nie gwarantuje możliwości zakupu Obiektu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji Autor/Autorka Obiektu zaakceptuje wylicytowaną kwotę lub Kupujący zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie 5 dni od dnia aukcji, Organizator uznaje obiekt za niesprzedany. W okresie tym Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert równych cenie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta Organizator informuje o tym fakcie Kupującego, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku Kupujący ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

VI. Obiekty katalogowe

Wszystkie Obiekty zamieszczone w katalogu aukcyjnym zostały pozyskane przez Organizatora bezpośrednio od Autorów/Autorek. Organizator gwarantuje autentyczność Obiektów zamieszczonych w katalogu aukcyjnym wystawionych do licytacji w trakcie aukcji. Żaden z Obiektów oferowanych na aukcji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty z tytułu powtórnej odsprzedaży dzieła (droit de suite) przez Kupującego.
Organizator dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz wycena Obiektów zamieszczonych w katalogu aukcyjnym były wykonane rzetelnie, z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy Autorów/Autorek oraz specjalistów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące. Zachęcamy do kontaktu z Organizatorami aukcji w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Obiektów zamieszczonych w katalogu aukcyjnym.

VII. Wystawa obiektów aukcyjnych

Obiekty wystawione do licytacji na aukcji w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zostaną bezpłatnie udostępnione dla oglądających przed aukcją. Obiekty można oglądać w dniach od 15 do 24 listopada w godzinach 12.00–20.00 w Pałacu Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie. Dodatkowych informacji na temat obiektów udzielają Organizatorzy aukcji pod nr tel. +48 798 786 336 lub adresem e-mail: aukcja@fait.pl.

VIII. Formularz zlecenia licytacji

Formularz zlecenia licytacji jest dokumentem umożliwiającym udział w licytacji bez konieczności osobistej obecności na aukcji. Dostępny jest w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki oraz na naszej stronie internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl. W formularzu należy wskazać Obiekt/Obiekty, w których licytacji Kupujący chce uczestniczyć oraz podstawowe dane osobowe Kupującego. Dane osobowe Kupującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.
Zawarte w formularzu maksymalne kwoty licytacji poszczególnych Obiektów powinny być wyrażone w polskich złotych. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami postąpień (wielokrotność 100 PLN), zostanie ona obniżona do maksymalnej kwoty zgodnej z zasadą postąpień.

IX. Licytacja

Udział w licytacji można wziąć osobiście lub po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji, wysyłając zgłoszenie na adres: aukcja@fait.pl oraz przez Internet za pośrednictwem portalu Partnera internetowego aukcji Artinfo.pl: www.artinfo.pl

1) Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi Aukcjoner, który wyczytuje Obiekt i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a Kupującym, który zaoferował najwyższą kwotę lub zawarciem transakcji warunkowej. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim.

2) Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. Kupujący mogą zarejestrować się w punkcie rejestracji znajdującym się w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki w Pałacu Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie do dnia 24 listopada 2019 roku do godziny 16.30. W celu weryfikacji danych osobowych możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku zgubienia tabliczki aukcyjnej prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym obsługi aukcji w punkcie rejestracji. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji w punkcie rejestracji.

3) Licytacja z limitem
Kupujący, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, mogą złożyć zlecenie licytacji z limitem. Zainteresowani taką usługą powinni przesłać mailem na adres: aukcja@fait.pl lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki wypełniony formularz zlecenia licytacji najpóźniej do dnia 24 listopada 2019 roku do godziny 16.00. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Kupujący zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeżeli limit jest niższy niż cena gwarancyjna danego Obiektu, w wypadku niesprzedania obiektu w czasie aukcji limit rozpatrywany jest jako transakcja warunkowa. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4) Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon. Kupujący zainteresowani taką usługą powinni przesłać mailem na adres: aukcja@fait.pl lub dostarczyć osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki wypełniony formularz zlecenia licytacji najpóźniej do dnia 24 listopada 2019 roku do godziny 14.00. Organizator rekomenduje wskazanie maksymalnej kwoty, do której będzie mógł licytować w imieniu Kupującego w formularzu zlecenia licytacji. Przedstawiciel Organizatora połączy się z Kupującym przed rozpoczęciem licytacji wybranych Obiektów, będzie go na bieżąco informował o przebiegu licytacji oraz licytował w jego imieniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Kupującego numerem telefonu. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5) Licytacja przez Internet
Organizator zapewnia transmisję przebiegu aukcji i możliwość uczestnictwa w niej w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony Partnera internetowego aukcji Artinfo.pl Sp. z o.o, ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa, www.artinfo.pl. Co najmniej na 10 dni przed aukcją na stronie Partnera umieszczony zostanie katalog aukcyjny, a linki do licytacji przez Internet zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora www.krakowskisalonsztuki.pl. Zasady obsługi licytacji na stronie internetowej Partnera zostaną udostępnione przez Partnera oraz Organizatora na wymienionych stronach internetowych.

X. Postąpienia

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Wysokość kolejnych postąpień wynosi 100 PLN, jednak w zależności od przebiegu aukcji Aukcjoner może wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

XI. Płatność

Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 6 dni od dnia aukcji. Akceptujemy płatność w gotówce oraz przelewem bankowym na konto: 06 1750 0012 0000 0000 3999 4259 lub na konto wskazane przez Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl. W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji oraz numer obiektu. Na zakupione obiekty Organizator wystawia faktury VAT marża na wyraźne życzenie Kupującego, najpóźniej pięć dni od daty zapłaty.

XII. Odstąpienie od umowy

W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny sprzedaży Organizator może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Organizatora na zapłatę ceny sprzedaży.

XIII. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

XIV. Odbiór zakupionego obiektu

Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz potwierdzenie wylicytowania Obiektu. Obiekty mogą zostać wydane Kupującemu lub osobie trzeciej posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko po dokonaniu pełnej płatności ceny sprzedaży. Zakupione Obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 6 dni od dnia aukcji. Po opłaceniu należności Organizator dołącza do wylicytowanego Obiektu certyfikat potwierdzający jego autentyczność.

XV. Transport i przesyłka

Organizator zapewnia podstawowe opakowanie zakupionych Obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie Kupującego Organizator może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.

 

 

REGULAMIN AUKCJI

 

I. WPROWADZENIE

Każdy Obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie Aukcji.
Zmiany warunków Regulaminu dokonuje Organizator poprzez stosowny aneks publikowany na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez Aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej, przez Internet lub z limitem, Kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu Aukcji.

II. ORGANIZATOR JAKO POŚREDNIK HANDLOWY

Fundacja Artyści Innowacja Teoria z siedzibą: ul. Włóczków 11a/10, 30-103 Kraków, NIP: 676 23 00 494, Regon: 120082835, występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek Autorów/Autorek.

III. LICYTOWANIE NA AUKCJI

1) Kupującym jest osoba chcąca uczestniczyć w Aukcji jako licytujący, która zarejestruje się przed aukcją, dostarczy wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu potwierdzającego tożsamość oraz nr telefonu kontaktowego i adres e-mail, ponadto okaże dokument potwierdzający tożsamość oraz odbierze tabliczkę z numerem licytacyjnym. Organizator może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji.

2) Dla wygody Kupujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, Organizator może zrealizować pisemne zlecenie licytacji z limitem. W takim przypadku nieobecni Kupujący powinni wypełnić formularz zlecenia licytacji, który można znaleźć na stronie internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub otrzymać w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie oraz zaznaczyć opcję „Licytacja z limitem”. W formularzu należy wskazać Obiekt/Obiekty, w których licytacji Kupujący chce uczestniczyć oraz podstawowe dane osobowe Kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu potwierdzającego tożsamość oraz nr telefonu kontaktowego i adres e-mail. Formularz zlecenia licytacji winien być podpisany własnoręcznie przez Kupującego. Dane osobowe Kupującego są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.
Zawarte w formularzu maksymalne kwoty licytacji poszczególnych Obiektów powinny być wyrażone w polskich złotych. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami postąpień (wielokrotność 100 PLN), zostanie ona obniżona do najwyższej kwoty zgodnej z zasadą postąpień.
Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji z limitem, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Organizator może zrealizować zlecenie. Organizator dołoży starań, aby Kupujący zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez Kupującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającego weryfikację danych osobowych powinny być przesłane mailem na adres aukcja@fait.pl albo dostarczone osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie w godzinach otwarcia wystawy do dnia 24 listopada 2019 do godziny 16.00. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza zlecenia licytacji, dostępnego na stronie internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub w punkcie informacyjnym Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie oraz zaznaczenie opcji „Zlecenie telefoniczne”. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane mailem na adres aukcja@fait.pl lub dostarczone osobiście do punktu informacyjnego Krakowskiego Salonu Sztuki, Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 w Krakowie w godzinach otwarcia wystawy do dnia 24 listopada 2019 do godziny 14.00. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia licytacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Kupujący może określić na zleceniu limit, do którego przedstawiciel Organizatora będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, Organizator uznaje, że Kupujący oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

4) Organizator zapewnia transmisję przebiegu aukcji i możliwość uczestnictwa w niej w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl Sp. z o.o., ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa, www.artinfo.pl (licytacja internetowa). Co najmniej na 10 dni przed aukcją na stronie Partnera umieszczony zostanie katalog aukcyjny, a linki do licytacji przez Internet zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora www.krakowskisalonsztuki.pl. Zasady obsługi licytacji na stronie internetowej Partnera zostaną udostępnione przez Partnera oraz Organizatora na wymienionych stronach internetowych.

5) Podczas licytacji, zarówno osobistej, poprzez zlecenie licytacji z limitem, telefonicznej czy internetowej, Kupujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty.

6) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji, o której mowa w pkt. 1-3 powyżej nie podlega żadnej opłacie. Zasady realizacji usługi licytacji poprzez stronę internetową Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl, regulują zasady licytacji dostępne na stronie artinfo.pl.

IV. PRZEBIEG AUKCJI

1. Każdy Obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Organizatorem i Autorem/Autorką Obiektu. Cena gwarancyjna jest to najniższa kwota, za którą Organizator może sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody Autora/Autorki. Jest równa bądź wyższa od ceny wywoławczej. Cena gwarancyjna jest zawsze niższa od górnej granicy estymacji obiektu zawartej w katalogu aukcyjnym (zawarta w katalogu estymacja ceny pracy jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla Kupujących). Jeżeli cena obiektu uzyskana w drodze licytacji jest niższa od ceny gwarancyjnej, Aukcjoner ogłasza zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

2. Transakcja warunkowa zostaje zawarta, jeżeli cena Obiektu uzyskana w drodze licytacji jest niższa od ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta Kupującego do nabycia Obiektu po cenie przez niego wylicytowanej, ale nie jest jeszcze wiążąca ze strony Organizatora. W przypadku zawarcia transakcji warunkowej Organizator zobowiązuje się do podjęcia negocjacji ceny obiektu pomiędzy Autorem/Autorką Obiektu a Kupującym, jednak nie gwarantuje możliwości zakupu Obiektu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji Autor/Autorka Obiektu zaakceptuje wylicytowaną kwotę lub Kupujący zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie 5 dni od dnia aukcji, Organizator uznaje obiekt za niesprzedany. W okresie tym Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert równych cenie gwarancyjnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta Organizator informuje o tym fakcie Kupującego, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku Kupujący ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

3. Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek Obiekt, ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku Aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.

4. Aukcjoner rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. Kupujący składają oferty kupna poszczególnych Obiektów poprzez podniesienie tabliczek z numerem osobiście lub za pośrednictwem pracowników Organizatora, w przypadku Zlecenia licytacji z limitem, telefonicznej lub pracowników Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl w przypadku licytacji online. W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu Aukcjoner i przedstawiciele Organizatora mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu Autora/Autorki bez wskazania, że czynią to w imieniu Autora/Autorki, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt lub oferty są zbyt niskie, Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany, co oznajmia licytującym.

5. Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.

6. W przypadku licytacji najwyższa oferta cenowa zgłoszona przez Kupującego powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka przez Aukcjonera ogłasza zawarcie umowy sprzedaży Obiektu. Od tej chwili Kupujący zobowiązany jest do wykupienia wylicytowanego Obiektu. W przypadku ofert równorzędnych pierwszeństwo ma ta złożona przez osobę obecną na sali aukcyjnej. Kupujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez Aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Jeżeli licytacja Obiektu zakończyła się poniżej ceny gwarancyjnej, Obiekt nie zostaje sprzedany. Aukcjoner informuje Kupującego, który zaoferował najwyższą kwotę w licytacji, że Obiekt może zostać sprzedany po uzyskaniu zgody Artysty/Artystki na sprzedaż poniżej ceny gwarancyjnej, zgodnie z pkt. IV.2 Regulaminu.
7. Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również Regulaminowi Aukcji.

V. CENA NABYCIA

1) Kwota wylicytowana jest ostateczną ceną nabycia Obiektu, chyba, że nie osiągnęła ona ceny gwarancyjnej, w związku z czym zostaje zawarta tzw. transakcja warunkowa.

2) Organizator akceptuje płatność gotówką oraz przelewem bankowym na konto: 06 1750 0012 0000 0000 3999 4259 (W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji oraz numer obiektu) lub na konto wskazane przez Partnera internetowego aukcji: Artinfo.pl

3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na Kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za Obiekt. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania Obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności Obiektu na Kupującego.

VI. ODBIÓR OBIEKTU

1) Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia Obiektów, zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 6 dni od daty aukcji.

2) Kupujący powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 6 dni od daty aukcji.

3) Organizator nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.

4) Organizator będzie wymagał okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) przed przekazaniem Obiektu Kupującemu bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie, którego oryginał pozostaje u Organizatora.

VII. BRAK PŁATNOŚCI

Bez uszczerbku dla innych praw Organizator, w przypadku gdy Kupujący nie uiści pełnej ceny nabycia za Obiekt w terminie 6 dni od daty aukcji, może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
a) odstąpić od sprzedaży Obiektu;
b) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Kupującemu w celu odzyskania zaległości;
c) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

VIII. DANE OSOBOWE KLIENTA

1) W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji Organizator może wymagać od Kupujących podania danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru dowodu tożsamości, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania przebiegu licytacji oraz połączeń telefonicznych związanych z licytacją telefoniczną. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Artyści Innowacja Teoria z siedzibą: ul. Włóczków 11a/10, 30-103 Kraków. Z Organizatorem można kontaktować się w sprawach danych osobowych na następujący adres: biuro@fait.pl.

2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach i w zakresie związanym z udziałem w aukcji na podstawie wyrażonej zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) w celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu związanym z udziałem w aukcji, zakupu Obiektu i dokonania rozliczenia lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane określone w pkt. 1 powyżej);
c) w celach archiwalnych w interesie publicznym, jak również w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w aukcji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2019 roku, w Pałacu Sztuki, przy pl. Szczepańskim, w Krakowie.

4) Dane podane w formularzach zgłoszenia licytacji i rejestracji mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi związane z organizacją aukcji.

5) Organizator będzie przetwarzać dane Kupujących przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez 6 lat.

6) Kupujący udostępniający/a dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Kupującego, chyba że wykażą istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
e) przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż Kupujący ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Kupujący uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1) Organizator wyłącza wszelkie gwarancje inne niż potwierdzenie autentyczności w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem, na zasadach określonych w pkt. XIII Regulaminu.

2) Całkowita odpowiedzialność Organizatora będzie ograniczona wyłącznie do wysokości ceny nabycia zapłaconej przez Kupującego.

4) Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec Kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia Obiektu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

5) Żaden przepis w Regulaminie Aukcji nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec Kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

X. PRAWA AUTORSKIE

1) Wraz ze sprzedażą Obiektu i dokonanym w ten sposób przeniesieniem własności, przeniesione zostają na Kupującego określone przepisami prawa i obowiązki związane z dalszym posiadaniem, użytkowaniem i wykorzystaniem Obiektu.

2) Wraz z przeniesieniem własności Obiektu udzielona zostaje Kupującemu Licencja na wykorzystanie wizerunku Obiektu na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką i w jakikolwiek sposób,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i w jakikolwiek sposób, m. in. w formie książkowej, błonie światłoczułej lub cyfrowo (np. dyskietce, CD, DVD),
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci multimedialnej lub komputerowej, m.in. Internetu,
e) publicznego wykonania lub odtwarzania,
f) wyświetlania i wystawiania,
g) najmu,
h) dzierżawy,
i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
j) nadawania za pośrednictwem satelity,
k) równoczesnego i integralnego nadawania dzieła nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

3) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem sporządzonych przez lub dla Organizatora, włączając zawartość katalogu aukcyjnego, stanowią własność Organizatora. Nie mogą być one wykorzystane przez Kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Organizatora.

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin Aukcji wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży Obiektu, z zastrzeżeniem, że w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Organizatora: Fundacja Artyści Innowacja Teoria, ul. Włóczków 11a/10, 30-103 Kraków. Powiadomienia kierowane do Kupujących będą przesyłane na adres podany w formularzu zlecenia licytacji lub formularzu zgłoszenia.

3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu Aukcji okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać, a Organizator w miarę możliwości zastąpi takie zapisy innymi, najbardziej zbliżonymi co do celu i znaczenia pierwotnych zapisów.

4) Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu Aukcji nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień Regulaminu Aukcji.

XII. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszego Regulaminu Aukcji, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu, w tym związane ze sprzedażą lub organizacją aukcji będą podlegać właściwym miejscowo sądom dla siedziby Organizatora.
XIII. POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność Obiektu Organizator rozumie właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. Organizator udziela gwarancji autentyczności Obiektów. zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Organizatora.